Bygga starka team


Bygga starka team

Är det dålig stämning i gruppen, drar ni åt olika håll och har svårt att förstå varandra? Eller trivs ni väldigt bra ihop, men utan att det sker någon utveckling? Då är det hög tid för team coaching!

Hedengren Media

David Hedengren
Hedengren Media


Det blir allt vanligare i arbetslivet att sätta ihop tillfälliga team som ska genomföra ett specifikt projekt. På så sätt samlas kompetensen där den gör störst nytta samtidigt som verksamheten kan bedrivas mer flexibelt.

Även om team generellt når bättre resultat än enskilda individer, finns risk för slitningar och konflikter eftersom gruppen består av personer som inte själva valt varandra. Ett dåligt fungerande team försämrar inte bara företagets resultat utan medför även att den enskilde inte kan utnyttja sin potential och därför inte trivs lika bra på jobbet.

Det är bakgrunden till de insatser som ryms inom begreppet team coaching. Målsättningen är att åstadkomma varaktiga beteendeförändringar genom att såväl undanröja hinder för ett effektivt samarbete som att skapa motivation och arbetsglädje.

För att öka förståelsen för vad som krävs av ett bra team kan det, paradoxalt nog, vara smart att fundera på varför en arbetsgrupp inte fungerar. Och det är precis vad Patrick Lencioni har gjort i boken The five dysfunctions of a team.

Författaren tar alltså upp och analyserar fem problemområden. Det första handlar om bristande förtroende (absence of trust). Har medarbetarna förtroende för varandra vågar de erkänna misstag, att de saknar kompetens eller behöver hjälp – och det är en öppenhet som driver på utvecklingen i gruppen. Saknas däremot ömsesidigt förtroende bygger medarbetarna upp en ”kompetent” fasad och sätter sig själva i första rummet istället för gruppen på grund av den inbördes konkurrensen.

Det andra området som Patrick Lencioni tar upp är rädsla för konflikter (fear of conflict). Om alla i teamet alltid är överens kan det uppfattas som en styrka. Forskningen visar dock att konstruktiva konflikter stärker teamet. Genom att våga diskutera olika idéer på ett öppet sätt nås bättre resultat. Litar man inte på varandra håller man sina åsikter för sig själv, vilket leder till en synbar harmoni fast gruppens utveckling i själva verket hämmas.

Är alla i gruppen trygga med att diskutera både sina egna och de andras åsikter är man också benägen att stödja gruppens beslut. Det gör att man kommunicerar ut samma sak, vilket skapar trygghet gentemot organisationen i övrigt och underlättar genomförandet. Saknas den tydligheten – bristande engagemang (lack of commitment) – finns risk att medarbetare blir försiktiga och att beslut försenas eller inte får det genomslag man hoppats på.

Undvikande av ansvar (avoidance of accountability) fokuserar på att teamets medlemmar inte tar ansvar för gruppens slutresultat. Då undviker man också att konfrontera medarbetare – i teamet eller ute i organisationen – som inte lever upp till de beslut som fattats eller struntar i att göra sin del för att de ska genomföras.

Det femte och sista problemområdet handlar om bristande fokus på att nå resultatet (inattention to results). Ett väl fungerande team vet att de ska uppnå resultat enligt sina mål, därefter upplöses teamet och var och en går vidare till nya uppgifter. Saknas den gemensamma målbilden är det lätt hänt att medlemmar istället profilerar sig själva för att stärka sin karriär, eller att teamet försöker gynna sin avdelning på bekostnad av andra. Bristande förmåga att uppnå resultat drabbar på så sätt hela organisationen.

Publicerad 2016-08-15


Framtidsinriktad karriärplanering
Är du orolig för att ditt yrke inte kommer att finnas kvar om tio år? Se då till att skaffa en kompetens som gör att du kan vara en del av den snabba förändringen på dagens arbetsmarknad.
Lagt in 1 oktober 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Varför är så många besvikna på sitt arbete?
För den som hittar rätt karriärväg innebär arbetet en daglig glädje som engagerar och utmanar. För andra känns arbetet snarare som ett nödvändigt ont, som att offra sin tid och frihet enbart i utbyte mot lönen.
Lagt in 16 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så bromsar du klockan
Än är undrens tid inte förbi – du kan faktiskt vinna tid genom att ge bort den!
Lagt in 1 september 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Så mycket tjänar chefen
Vill du tjäna bra? Se då till att vara man och få jobb som finansdirektör i ett privat företag med säte i Stockholm.
Lagt in 17 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Här finns jobben i framtiden!
Arbetsförmedlingen gör regelmässiga prognoser för att identifiera branscher med goda framtidsutsikter. Här följer några exempel på yrken med mycket stora möjligheter under de kommande 5-10 åren.
Lagt in 1 augusti 2017 på Startsida, Informationsteknik, Ingenjör och teknik, Chefsjobb och personal, Detaljhandel och service, Industri och hantverk, Försäljning och kommunikation, Undervisning, Kontor och ekonomi, Socialt och hälso- och sjukvård, Övriga jobb, Företag
Annons:
Cookies på Jobbsafari

För att göra Jobbsafari bättre samlar vi in information från dig som besöker oss med hjälp av cookies. Cookies placeras av Jobbsafari och våra samarbetspartner. Läs mer här om hur vi använder cookies och hur du kan hantera cookies.